Regulamin sklepu - Księgarnia, Wydawnictwo i Drukarnia Ojców Franciszkanów Niepokalanów

Wydawnictwo i Drukarnia Ojców Franciszkanów Niepokalanów

Zdobyć cały świat dla Jezusa przez Niepokalaną. św. Maksymilian Kolbe
wyszukiwarka zaawansowana
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

2.       Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwo.niepokalanow.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary

3.       Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w e-Księgarni.

4.       Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wydawnictwo.niepokalanow.pl, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu internetowego e-Księgarni.

5.       Usługodawca – Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, przy ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, numer NIP: 837-000-03-67, mail: kontakt@niepokalanow.pl, telefon: 46 864 21 71, 660 057 410, nr konta: PKO BP S.A. I O/Sochaczew: 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877

6.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.       Sklep internetowy działający pod adresem www.wydawnictwo.niepokalanow.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów.

2.       Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, w tym określa:

1.       warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni oraz

2.       zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach e-Księgarni.

3.       Usługodawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

 

1.       W ramach e-Księgarni Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1.       korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

3.       korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

4.       korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

5.       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.       Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.       Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;

2.       inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

3.       sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

4.       sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).

5.       dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

 

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 

1.       W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.wydawnictwo.niepokalanow.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2.       Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.       W trakcie składania Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

4.       Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

5.       W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów.

6.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

7.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.       Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9.       Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10.   Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 

§ 4. Ceny produktów i promocje

 

1.       Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne po złożeniu Zamówienia.

2.       Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w e-mailu po złożeniu Zamówienia przez Klienta na stronie e-Księgarni.

3.       W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

 

 

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

 

1.       Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

1.       przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni zamówienie zostaje anulowane,

2.       płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

2.       Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Księgarni.

1.       za pośrednictwem operatora pocztowego,

3.       Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach e-Księgarni.

 

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

1.       Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2.       Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3.       Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu (do pobrania tutaj). Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5.       W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6.       Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin.

7.       Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

1.       nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.       o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),

3.       o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,

9.       Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

 

§ 7. Reklamacje, postanowienia końcowe

 

1.       Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin lub mailowo na adres: kontakt@niepokalanow.pl.

2.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3.       Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4.       Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).

5.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.wydawnictwo.niepokalanow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.       Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Obsługa Klienta:

 1. Sprawy związane TYLKO z zamówieniami poprzez sklep internetowy: +48 46 86 42 208,
  660 057 410
  od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30
 2. Zamówienia składane TYLKO telefonicznie: +48 46 86 42 208,
  46 86 42 313
  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

  E-mail: kontakt@niepokalanow.pl

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów,
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
woj. mazowieckie
NIP: 837 000 03 67
tel: 468642208
e-mail: kontakt@niepokalanow.pl
Numer konta bankowego:
12 1020 1185 0000 4102 0012 3877

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl